İnsanca yaşanacak bir ücret ve çalışma koşulları için mücadele

İhsan Çaralan Son yıllarda emek mücadelesi alanında en çok ileri sürülen talebin “insanca yaşanacak bir asgari ücret” ve “insanca çalışma koşulları” olarak sloganlaştığı biliniyor. Özellikle enflasyon hızla artarken ücretlerin gerçek değerinin aynı hızla düştüğü mevcut koşullarda bu talep daha da öne çıkmış bulunuyor. En son “ince hesaplar”la yapılan ve övünerek açıklanan asgari ücret zammı birkaç ay içinde anlamını yitirdi. İktidar […]

Türkiye-Rusya ilişkileri: Mecburiyetler ortaklığı

Yusuf Karadaş Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası’nın mirasçıları olarak Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Jeopolitik konumlanışları, ekonomik ve siyasi hedefleri bakımından Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’da sürekli karşı karşıya gelmeleri, bu iki güç/ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak gerilimli ve çatışmalı bir hatta ilerlemesine neden olmuştur. Ancak birçok savaşta karşı karşıya gelmeleri, kritik dönemlerde Hünkâr […]

Kapitalist dünyanın güncel açmazlarının anlamı

Ahmet Cengiz Birkaç yıldır, ekonomisiyle, sosyal ve siyasal durumuyla, uluslararası ilişkileri ve düzeniyle kapitalist dünya, çeşitli krizler ve sorunlar yumağıyla karşımızda durmaktadır. Adeta yok yok dedirten tablo şu: Pandemi, tıkanan tedarik zincirleri, Ukrayna savaşı, eşsiz kapsamda yaptırımlar, ekonomik, teknolojik ve siber savaşlar, hortlayan militarizm ve yeni bir silahlanma dalgası, enerji krizi, arz şokları, yeni göç dalgaları, gıda krizi, aç kitlelerin […]

Beyaz yakalılar ve orta sınıflar

Arif Koşar   1. Giriş 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre ABD’li yetişkinlerin %52’si kendini “orta sınıf” olarak tanımlıyor. Lise ve altı eğitim alanlarda bu oran %36, üniversite mezunlarında %70, lisans üstünde %80. Eğitim arttıkça orta sınıf olarak tanımlama eğilimi de yükseliyor. Kendini işçi görenlerin oranı ise %46. Eğitim yükseldikçe bu oran düşüyor. Lise ve altı eğitimde %62, üniversite mezunlarında […]

Türkiye gençliği, sekülerleşme ve laiklik

Ender Şiar Argın Türkiye gençliğinin eğilimleri, siyasal tercihleri, ideolojik yönelimleri, nitelikleri ya da olmayan özellikleri üzerine tartışmalar son dönemde iyice yaygınlaştı. Türkiye gençliğinin kalabalık nüfusu ve siyaset sahnesi üzerinde şimdilik oylarıyla kodlanan potansiyeli düne göre çok daha fazla dikkate alınıyor. Kuşak analizleri, gençlik sosyolojisi gibi gençlik araştırmalarında yoğunlaşan akademik kürsülerin artması, anket-araştırma şirketlerinin gençlik üzerine kamuoyu araştırmalarını yoğunlaştırması ve medya/iletişim […]

Fabrika Ölçeğinde Dinsel Hegemonyanın İnşası ve Sınırlılıkları: Kayseri Örneği

Ekinsu Devrim Danış[1] Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Müessesesine ait maden ocağında grizu patlaması nedeni ile 42 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Erdoğan’ın “kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır…” ifadesi iş cinayetlerinin ardından dolaşıma sokulan “tevekkül”, “kader inancı” ve “sabır” söylemlerinin işçiler üzerinde rıza üretecek şekilde nasıl bir dinsel kuşatmaya yol açtığını yeniden gündeme getirdi. Son dönemde burjuvazi ya da mali sermayenin özellikle […]

Tek Parti Döneminde Laiklik

Ali Yaşar Hiç kuşku yok ki, son yıllarda ülkedeki güncel ideolojik ve politik tartışmalarda, politik kamplaşmalarda laiklik sorunu ilk sıralarda yer almaktadır. Laiklik konusu gündeme geldiğinde hemen hemen her seferinde başka bir yönü gündeme getirilmekte, cumhuriyetin ilk yılları ile bugün arasındaki farklılıklar üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu durumda da konu sadece laiklikle sınırlı kapsamda kalmamakta, modernleşme, ilerleme, laiklik iç içe tartışılmaktadır. Konu […]

Demokrat Parti’den AKP’ye Laikliğin Jeopolitiği

Nuray Sancar Devletin dinden ayrıldığı, bütün dinlere karşı yansızlığını koruyarak dini kişiyle vicdanı arasındaki bir mesele olarak tanımladığı; örneğin siyasetin ve eğitimin dine referans veremediği bir laiklik uygulaması, tarihi, bağımlılık ilişkileri içinde şekillenmiş bizimki gibi ülkelerde ülkelerde kurucu resmi söylemde bir ideal olsa da gerçek böyle değildir.   Laiklik Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devletin din ile, iç ve dış koşullara […]

Dinin Toplumsal İşlevi Üzerine Kısa Notlar

Yusuf Akdağ Türkiye’nin son on yıllarında laiklik, şeriat, modernleşme, sekülerleşme, deizm, ateizm, siyasal İslam, Türk-İslam sentezi ve Türk İslamı kavramları etrafında sürdürülen tartışma daha belirgin biçimde aleniyet kazandı. Din eksenli olarak da nitelenebilecek bu tartışmanın iktisadi toplumsal gelişme, kırdan kente nüfus göçündeki muazzam artış, devlet yönetiminin ideolojik, eğitsel, kültürel ve diğer politikaları ve hatta ülkeye dışarıdan milyonlarca sığınmacı-göçmenin ‘akışı’yla bağlı […]

Kemalist Laisizm ve TKP

Mustafa Yalçıner Başında Halifesiyle bir İslam devleti olarak örgütlendiği öncesi bir yana, Cumhuriyetle belirli bir laiklik uygulamasının ardından, dinin istismarı ve siyasallaşması DP ile atağa kalkıp Demirel ve AP’siyle sürdü. 12 Eylül’le ordunun katılımıyla güçlendi, Özal’la tırmandı. Daha 1970’ten başlayarak Erbakan’la istismardan din siyasetine geçildi. AKP dönemindeyse dinin alet olarak kullanılması ve siyasallaşması çığırından çıktı: tarikatların doğrudan ve vakıflar yoluyla […]