Popper’ın Bilim Felsefesinin Açmazları

Burak Bağçeci   Karl Popper sıklıkla son yüzyılın en önemli filozoflarından biri olarak anılır. Bilim felsefesinin en popüler figürlerinden olan Popper, bu alandaki çalışmalarının önemi bir yana, aynı zamanda toplumbilimlerine dair tezleriyle de ünlüdür. Ancak Popper’ın kuşkusuz oldukça etkili olan “eleştirel rasyonalizm” felsefesinin taşıdığı değer, baştan beri zaaflar ve sınırlılıklarla da birlikte var olmuştur. Nitekim Popper’ın görüşleri birçok yönüyle oldukça […]

Felaketler, kapitalizm ve bilim

Burak Bağçeci   Kapitalizmin tekelci döneminde bilimsel projelerin kapsamının olağanüstü büyümesi, bilimsel etkinliğin giderek daha fazla toplumsallaşması, büyük bilimsel projeler için devletlerin kamu kaynaklarından devasa bütçeler ayırması ve bilimsel etkinliğin sonuçlarının günlük hayatlarımızı artık daha doğrudan ve hızlı etkiliyor olması, 20. yüzyıldan itibaren halk kesimlerinin -kimi zaman kuşkucu biçimlerde- bilimsel tartışmalara ve bilim politikalarına olan ilgisinin büyümesine yol açtı. Özel […]

Osmanlı’da sınıf mücadeleleri ve 1416 ihtilali

Burak Bağçeci   Kor Kitap’ın Marksist Araştırmalar Dizisi’nden çıkan Sinan Araman, Hasan Ateş ve Erdem Çevik’in hazırladığı Bedreddin ve Börklüce: Osmanlı’da Sınıf Mücadeleleri ve 1416 İhtilali kitabı, daha çok Şeyh Bedreddin’in ismiyle anılan 1416 İsyanı’nı ve isyanı hazırlayan koşulları farklı yönleriyle inceleyen 10 makaleden oluşuyor. Makalelerin üç başlık altında toplandığı kitabın “1416 Öncesi Tarihsel Miras” başlıklı ilk bölümünde, 1416 İsyanı’nın […]

Yükseköğrenimin özelleştirilmesi

Neoliberal kuram devletin rolünün sözde daraltılmasını ifade ederken aslında olan devletin, sermaye lehine çok daha etkin bir müdahale rolü kazanmasıdır. Nitekim eğitim hizmeti açısından da devletin yükseköğretimin finansman sağlayıcısı rolü her geçen gün azalırken, eğitimin nerede, nasıl ve kimler tarafından finanse edileceğine ve hangi toplumsal sınıfların yararına sürdürüleceğine yönelik yasal-siyasal otorite olarak etkin bir şekilde müdahalesi artmaktadır. Burak Bağçeci Eğitim-öğretimi […]

Emeğin Rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden rıza gösterdiği ya da ona her zaman güçlü ve somut bir karşılık vermediği, geçmişten beri farklı ideolojik pozisyonlardan tartışılmıştır. Bu tartışma zemini, bekledikleri devrimi bir türlü bulamayan küçük burjuva aydınların sınıfın devrimci rolünü inkarına, “sınıftan kaçış” teorilerine kaynaklık ettiği kadar, devrimci politik platformlar için öznel […]

Engels ve diyalektik

Burak Bağçeci Denilebilir ki Marksist dünya görüşü, doğup geliştiği günlerden itibaren büyük entelektüel tartışmaların konusu olagelmiştir. Kuramın iki kurucusu olan Marx ve Engels henüz hayattayken başlayan tartışmalar yıllar boyu sürmüş, Marksizmin hasımları onu gözden düşürmek, deforme etmek, yanlışlığını “kanıtlamak” için anti-propagandayı sürdürmüş ve sürdürmektedirler. Tartışmaların tek kaynağı elbette süregiden “ideolojik mücadele” olmamış, kuramın gerek bir inceleme nesnesi olarak gerekse bir […]

Metaların kerameti

Burak Bağçeci OHAL döneminde çıkarılan KHK’lerle üniversitelerden uzaklaştırılan akademisyenlerin kurduğu alternatif akademilerden biri olan Ankara Dayanışma Akademisi (ADA), ihraç edilen akademisyenlerin bir araya gelerek düzenledikleri seminerler, paneller, açık dersler ve çeşitli etkinliklerle yoluna devam ediyor. İletişim Yayınlarından çıkan “Metaların Kerameti” kitabı da ADA bünyesindeki çalışmaların bir ürünü olarak okuyucuyla buluştu. Özgür Öztürk ve Melda Yaman’ın Ankara Dayanışma Akademisi’nde verdikleri derslerin […]